Algemene voorwaarden diëtist diëtistenpraktijk Noord 

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden diëtistenpraktijk Noord

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden

Lees hieronder de algemene voorwaarden van Diëtistenpraktijk Noord. Voor de goede gang van zaken, verzoeken wij u onderstaande informatie door te nemen.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk Noord (hierna te noemen als diëtist) en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen. 

Artikel 1, definities

In de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: in het bezit van een Nederlands diploma Voeding & Diëtetiek en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Arts: De huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

Artikel 2, verwijzing

De diëtist is vrij toegankelijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Artikel 3, vergoeding

De consulten bij de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Soms is hier een verwijsbrief voor nodig, zie Artikel 2. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van 3 behandeluren per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt in de basisverzekering geen eigen risico.

Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt dit wel. Indien dieetadvisering onderdeel uitmaakt van ketenzorg (zoals Diabetes, COPD of CVRM) geldt geen eigen risico. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan aangeven of u in de ketenzorg zit.

Artikel 4, tariefstelling

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:

  1. De directe tijd. De tijd waarbij de cliënt bij de diëtist aanwezig is.
  2. De indirecte tijd. De tijd die de diëtist besteedt aan cliëntgebonden werkzaam-heden. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Hierbij kunt u o.a. denken aan: analyse van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens; het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het rapporteren naar de verwijzer en de administratieve verwerking van gegevens. Aan het begin en aan het eind van de behandeling zal altijd 15 minuten indirecte tijd gedeclareerd worden in verband met het opstellen van het advies, de rapportage naar de verwijzer en het afsluiten van het dossier.
Artikel 5, patiëntgegevens

De diëtist verwerkt de gegevens in een elektronisch patiëntendossier. Bij ziekte en/of uitval van uw vaste diëtist, kan een collega werkzaam binnen de praktijk de zorg overnemen en het patiëntendossier raadplegen. Uw geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 6, rapportage

De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij uw diëtist.

Artikel 7, verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op de afspraak aanwezig te zijn, dient de cliënt de diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Het annuleren van de afspraak door de cliënt dient minimaal 24 uur van tevoren persoonlijk, via telefoon of e-mail te worden gedaan.

De cliënt kan te allen tijde afzeggen, ook in het weekend. Indien de afspraak niet op tijd afgezegd is, is de diëtist gerechtigd om de kosten van de afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Artikel 8, facturatie

Factureren van de consulten vindt maandelijks rechtstreeks plaats via de zorggroep of via VECOZO bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de cliënt de factuur zelf. In dat geval bent u zelf betaling verschuldigd. Diëtistenpraktijk Noord – tel. 06-42955281 – diëtistenpraktijknoord.nl – www.dietistenpraktijknoord.nl

Artikel 9, aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht, zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprak is van opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.

Artikel 10, klachtrecht

In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd dit te uiten. De cliënt kan het volgende doen:

Artikel 11, betalingsvoorwaarden

De door Diëtistenpraktijk Noord verstuurde facturen, met daarop de kosten die niet worden vergoed, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden op rekeningnummer IBAN NL75 TRIO 0197 9468 79, t.n.v. Diëtistenpraktijk Noord.

Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de cliënt in verzuim. De diëtist is gerechtigd om van af de dag daaropvolgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering als kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00 administratiekosten. Indien de factuur dan nog niet is betaald, wordt de vordering overgedragen aan DAS Incasso. De buitengerechtelijke incassokosten van € 48,40 inclusief btw komen dan voor uw rekening. Dit is conform de Wet Incassokosten het maximale bedrag, verhoogd met btw omdat we die niet kunnen verrekenen.

Voor de bepaling van de hetgeen door de cliënt aan de diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 12, wijzigingen

Via www.dietistenpraktijknoord.nl worden eventuele wijzigingen betreffende de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden bekend gemaakt.

Beëindiging

U kunt te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk, mede in verband met de eindrapportage die naar uw (huis) arts gestuurd moet worden. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet. Klik op deze link als u naar aanleiding van de algemene voorwaarden contact met mij wilt opnemen.